Nếu các phiên bản khác nhấn mạnh đến yếu tố thương mại thì Toyota Innova V hầu như được sinh ra chỉ đề dành cho mục đích sử dụng gia đình hoặc nhu cầu chuyên chở cao cấp vì thiết kế và trang bị vượt trội các phiên bản còn lại.